Roční zpráva o činnosti UNITOP ČR za rok 2017

26.5.2018
 

Vážení členové sportovních klubů policie sdružených v Unii tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovním svazu policistů a hasičů, z.s., kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové,

předkládáme Vám zprávu o činnosti Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovním svazu policistů a hasičů, z.s.(dále jen „UNITOP ČR“) v roce 2017.

UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

 

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu Nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

 

Dne 10. listopadu 2015 byl UNITOP ČR zapsán do veřejného rejstříku zcela dle požadavků NOZ se změnou názvu – Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. – a navíc také se změnou svého sídla (Papírenská 199/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6).

 

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „hasič”) a dalších členů UNITOP ČR, její organizace, řízení,propagace a další související úkoly. Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a hasičů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky.

 

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Policie ČR (dále jen „PČR“), jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízíme také policistům a hasičům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

 

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a PČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary PČR.

 

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 42 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již řadu policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

 

SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity (často i včetně služebního výcviku) policistů, hasičů, zaměstnanců, ale i mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v OLYMP CENTRUM SPORT MV (dále jen „Olymp“), např. v atletice, zápasu, vzpírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, sjezdovém lyžování, biatlonu atd.

 

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.

 

UNITOP ČR na konci roku 2017 sdružoval 112 SKP, v nichž bylo registrováno celkem 25 414 členů, z toho 10 935 policistů, hasičů a zaměstnanců PČR, HZS a MV, což znamená, v porovnání s rokem 2016, přibližně setrvalý stav registrované členské základny.

Výkonný výbor schválil v prosinci 2017 oficiální přijetí nového člena UNITOP ČR, a to SKP Judo Náchod, z.s., který splnil všechny požadavky nutné k přijetí nového SKP do UNITOP ČR.Svoji činnost a následně i členství v naší UNITOP ČR naopak ukončil SKP TOP-POL Příbram. Jedná se o přirozený vývoj UNITOP ČR, reagující především na změny organizace spolkové činnosti v oblasti sportu v souvislosti s účinností NOZ.

 

V roce 2017 jednal výkonný výbor UNITOP ČR na 11 zasedáních a pracoval dle plánu práce, který vycházel z hlavních úkolů UNITOP ČR pro rok 2017 a z usnesení XXVI. valné hromady UNITOP ČR. Významným mezníkem pro naši práci je odchod pana Josefa Kašpara z funkce sekretáře UNITOP ČR, ke kterému došlo ze zdravotních důvodů na konci roku 2017. Pan Josef Kašpar, který se letos dožívá 80 let, v této funkci pracoval od roku 1990. Patřil k zakladatelům UNITOP ČR. Jemu a jeho práci patří uznání a poděkování nás všech.

 

V průběhu roku byly plněny úkoly uložené poslední XXVI. valnou hromadou:

 

Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu MV.

 

UNITOP ČR obdržel v roce 2017 neinvestiční dotaci v celkové výši 16 000 000,- Kč, a to na realizaci Veřejně prospěšného programu v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků PČR a HZS ČR, jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV nebo PČR, HZS ČR, zaměstnanců organizačních složek státu, rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených MV k plnění úkolů v oboru jeho působnosti (dále jen VPP).

 

Rozhodnutím MV obdržel UNITOP ČR nejdříve dotaci ve výši 15 500 000,- Kč a Dodatkem k tomuto Rozhodnutí byla částka navýšena o 500 000,- Kč na celkových 16 000 000,- Kč, což nám umožnilo udržet životaschopnost projektu, dostát již nasmlouvaným závazkům, a to především na poli mezinárodního styku a posílit podíl čerpání dotace na realizaci projektu v regionech. Jednotlivým SKP bylo rozděleno 11 274 000,- Kč, což je 70,46 % z celkové dotace, centrální výdaje včetně nákladů mezinárodního policejního sportovního styku činily 4 726 000,- Kč (29,54 %).

Z předloženého vyúčtování MV pak vyplynulo, že celkové náklady projektu v roce 2017 činily 30 944 678,- Kč. Dotace ve výši 16 000 000,- Kč (tj. 51,70 % celkových nákladů) byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 14 944 678,- Kč (tj. 48,30 % celkových nákladů).

 

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, hasičů a zaměstnanců (tj. cílové skupiny VPP). Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného VPP.

 

Na realizaci tohoto VPP se v roce 2017 spolupodílelo 111 SKP sdružených v UNITOP ČR, přičemž 88 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“).

 

V regionální působnosti spolupracujících SKP byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity cílových skupin – policistů, hasičů, zaměstnanců, v SKP přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. SKP ve své kompetenci organizovaly místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli celostátních policejních mistrovství, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR. Těmto aktivním SKP – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování nás všech.

 

V roce 2017 bylo také zabezpečeno profinancování formou státní dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel, v rámci programu MŠMT „Činnost sportovních organizací“ ve výši 1 935 000,- Kč.

 

Z dotace „Činnost sportovních organizací“ byla na centrální úrovni podporována sportovní, organizační a obsahová činnost naší organizace. Dotace byla také směrována k hrazení nákladů spojených s pořádáním nejvýznamnější mezinárodní akce roku 2017 -„Světový policejní pohár“ v ledním hokeji, který se konal v Liberci ve dnech 16. – 24. dubna 2017.Turnaje se zúčastnilo deset reprezentačních policejních družstev včetně reprezentačního výběru PČR, který získal celkové třetí místo.

 

Veškeré finanční prostředky poskytnuté dotace byly použity výhradně k realizaci              příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány. Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy ze zahraničí v celkové výši 1 920 358,- Kč, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů ve výši 1 424 950,- Kč, dary spolu s ostatními výnosy ve výši 364 478,- Kč a příjmy z členských příspěvků ve výši 676 440,- Kč nám umožnily pokrýt veškeré náklady rozpočtově náročného roku 2017. Celkově jsme v roce 2017 hospodařili s kladným výsledkem. Částka ve výši 602 596,- Kč byla převedena do rezervního fondu UNITOP ČR.

 

V roce 2017 jsme marketingově spolupracovali (zvláště při příležitosti pořádání Světového policejního poháru v ledním hokeji) s těmito firmami –  Zdravotní pojišťovna MV, Česká pošta, ČEPS, a.s., Volkswagen užitkové vozy a.s., APJ CZ s.r.o., SPORTTIME s.r.o., ALL SPORTS a.s., STŘÍDA SPORT s.r.o., Tipsport.net a.s. a další.

 

Již s dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV, která vedle již zmíněné marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží formou lázeňských pobytů, vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.

 

Těmto partnerům – sponzorům patří náš veliký dík, neboť bez jejich přízně a pomoci by rok 2017 nebyl tak úspěšný.

 

K našim společným úkolům také patřilo připravit žádosti a projekty na státní dotace pro rok 2018.

Podklady pro nárok na finanční prostředky na rok 2018 byly SKP zaslány, sekretariátem UNITOP ČR zpracovány a včas a předepsaným způsobem uplatněny u MV.

 

Sportovně technická komise výkonného výboru UNITOP ČR spolupracovala s Olympem a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny organizační, personální a materiální podmínky pro policejní sport.

 

Kořením činnosti jsou sportovní policejní soutěže.V roce 2017 bylo realizováno 10 policejních mistrovství ČR, 17 mistrovství UNITOP ČR a 20 velkých cen UNITOP ČR (dle „Termínové listiny 2017“) a další desítky regionálních soutěží v nejrůznějších druzích sportu.

 

Na policejních mistrovstvích ČR svou výkonnost porovnávalo cca 1 200 policistů. Mistrovství UNITOP ČR se zúčastnilo cca 1 800 sportovců a další tisíce využily možnost startovat na velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

 

Mimo domácí soutěže UNITOP ČR zajišťoval přípravu a účast nejlepších policistů – reprezentantů na soutěžích pořádaných USIP a USPE včetně účasti svých zástupců na oficiálních jednáních orgánů těchto mezinárodních organizací v roce 2017.

 

Před vrcholnými mezinárodními akcemi byla uspořádána závěrečná přípravná soustředění nominovaných sportovců.

 

Policejní sportovní reprezentace ČR se v roce 2017 zúčastnily:

 

 Policejního mistrovství Evropy v lyžování (6.–11. 3. Windischgarsten, Rakousko), nejlepším individuálním výsledkem české výpravy bylo 7. místo Lucie Hamanové v běhu na 12,5 km volnou technikou,

Policejního mistrovství Evropy v tenise (23. – 30. 6.  Budapešť, Maďarsko), nejlepším výsledkem české výpravy byla účast Marhoulové a Pechové v semifinále ženské čtyřhry,

Policejního mistrovství Evropy ve sportovní střelbě (18.– 25. 5. Kazaň, Rusko),nejlepším výsledkem českého střeleckého týmu bylo 4. místo Radovana Kluky ve střelbě z velkorážné pistole,

– Policejního mistrovství Evropy v plavání (28.  8. – 1. 9. Hannover, Německo),nejlepší sportovním výsledkem bylo 2. místo Lenky Trčové na 50 m prsa a dále 2x 4. místo ve štafetách,

– Světových policejních her (3. – 10. 11.  Abu Dhabí, Spojené arabské emiráty),výprava ČR si vedla velice úspěšně, v celkovém hodnocení 44 zúčastněných zemí se umístila na 4. místě se ziskem 7 medailí.

Individuální výsledky:

1x zlato: Miroslav Zapletal, praktická střelba z policejní pistole,

3x stříbro (tým mužů ve střelbě, Lenka Trčová v plavání a Klára Kalendová v jiu-jitsu),

3 bronzové medaile (štafeta žen v plavání, Martin Hovorka a Pavla Pröllová ve svých váhových kategoriích v jiu-jitsu).

           

UNITOP ČR byl, jak už bylo uvedeno, ve spolupráci s Olympem a PČR hlavním pořadatelem Světového policejního poháru v ledním hokeji (dále jen „světového poháru“).Akce, nad níž převzal záštitu ministr vnitra a policejní prezident proběhla v Liberci ve dnech 18. – 23. 4. 2017.Organizace světového poháru byla všemi zúčastněnými delegacemi vysoce hodnocena a pořadateli byla vyjádřena maximální spokojenost včetně oficiálního poděkování. Český reprezentační policejní tým v silné konkurenci obstál se ctí a vybojoval celkové třetí místo.

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce resortu MV za rok 2017 se uskutečnilo již 3. října 2017 (tedy ještě před konáním Světových policejních her v Abu Dhabí) v reprezentačních prostorách České národní banky v Praze. V soutěži týmů bylo oceněno reprezentační družstvo hokejistů.Nejúspěšnějším sportovcem – policistou byla vyhlášena Lenka Trčová za 2. místo na Policejním mistrovství Evropy v plavání.

 

Všem reprezentantům děkujeme a těm úspěšným blahopřejeme!

 

Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve Stanovách UNITOP ČR. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.

 

Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz.