Roční zpráva o činnosti „Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. za rok 2022

13.6.2023
 

Vážení členové sportovních klubů policie sdružených v „Unii tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ (dále jen „UNITOP ČR“),kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové, předkládáme Vám zprávu o činnosti UNITOP ČR v roce 2022.

UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu Nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „hasič”) a dalších členů UNITOP ČR, její organizace, řízení, propagace a další související úkoly. Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a hasičů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky.

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Policie ČR (dále jen „PČR“), jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízíme také policistům a hasičům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a PČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary PČR.

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 42 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již řadu policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity (často i včetně služebního výcviku) policistů, hasičů, zaměstnanců, ale i mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v OLYMP CENTRUM SPORT MV (dále jen „Olymp“), např. v atletice, zápasu, vzpírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, sjezdovém lyžování, biatlonu atd.

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.

UNITOP ČR na konci roku 2022 sdružoval 103 policejních sportovních klubů,

v nichž bylo registrováno celkem 23.234 členů, z toho 10.679 policistů, zaměstnanců PČR a MV a veteránů PČR.

V roce 2022 ukončil členství v UNITOP ČR SKP CONRACTOR Chodová Planá, o.s.

 

 V průběhu roku 2022 byly plněny tyto hlavní úkoly:

Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu Ministerstva vnitra.

UNITOP ČR obdržel v roce 2022 neinvestiční dotaci v celkové výši 7.000.000,- Kč, a to na realizaci veřejně prospěšného programu v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Na realizaci tohoto VPP se v roce 2022 spolupodílelo 103 Sportovních klubů policie (SKP) sdružených v UNITOP ČR. 82 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“).

Jednotlivým SKP bylo rozděleno 4.000.000,-Kč. Centrální výdaje pak byly 3.000.000,-Kč.

Celkové náklady projektu v roce 2022 činily 16.182.239,- Kč. Dotace ve výši 7.000.000,- Kč byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 9.182.239,- Kč.

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, zaměstnanců a Veteránů PČR.

Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného programu.

V regionální působnosti spolupracujících klubů byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity příslušníků cílové skupiny v klubech přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. Rozsah projektu tedy nebyl omezen pouze na vlastní členskou základnu, ale nabídka platí pro všechny policisty, zaměstnance a veterány vydefinované v zadávací dokumentaci VPP.

Ve své kompetenci organizovaly kluby také místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli celostátních Policejních mistrovství, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR. Těchto soutěží se účastní především příslušníci cílové skupiny VPP v klubech přímo registrovaní, ale opět i neregistrovaní.


Těmto aktivním klubům – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování.

V roce 2022 bylo také zabezpečeno profinancování formou státní dotace od Národní sportovní agentury, v rámci výzvy pro „Všesportovní organizace“, program „“Rozvoj a podpora sportu“ ve výši 1.263.152,-  Kč.

Z této dotace určené pro střešní sportovní organizace byla na centrální úrovni podporována sportovní, organizační a obsahová činnost UNITOP ČR, včetně pokrytí nezbytných mzdových nákladů.

Veškeré finanční prostředky poskytnutých dotací byly použity výhradně k realizaci příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány.

Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů ve výši 500.000,- Kč, s ostatními výnosy ve výši 97.461,- Kč a příjmy z členských příspěvků ve výši 240.000,- Kč nám částečně pokryly náklady rozpočtově velmi náročného roku 2022 s výsledkem hospodaření, ztrátou 931.201,- Kč.

S dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV 211, která vedle marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží formou lázeňských pobytů, vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.


Tomuto věrnému partneru – sponzoru patří naše poděkování!

Výkonný výbor UNITOP ČR a jeho Sportovně technická komise spolupracovali s Olympem – centrem sportu MV a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny organizační, personální a materiální podmínky pro policejní sport.

Rok 2022 byl zpočátku poznamenán doznívající pandemií Covid 19 a příslušnými opatřeními. Postupně docházelo k uvolnění opatření a oživení naší činnosti.

V roce 2022 tak bylo realizováno 6 Policejních mistrovství ČR, 21 mistrovství UNITOP ČR a 10 velkých cen UNITOP ČR – dle „Termínové listiny sportovních akcí 2022“ a dále cca 150 regionálních policejních sportovních soutěží v nejrůznějších druzích sportu.

Na Policejních mistrovstvích ČR tak svou výkonnost porovnávalo cca 588 příslušníků Policie ČR.  Mistrovství UNTOP ČR se zúčastnilo cca 2300 sportovců a další tisíce využily možnost startovat na Velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

Největšího oživení se dočkala oblast mezinárodního policejního sportovního styku!

Unie nadále zajišťovala dlouhodobou přípravu nejlepších policistů – reprezentantů na soutěže plánované Světovou policejní sportovní unií (USIP) a Evropskou policejní sportovní unií (USPE) v roce 2022, včetně doplňování a zkvalitňování materiálně technického vybavení jednotlivých reprezentačních výběrů.

Zrušeny byly již jen akce USIP a PME v klasickém lyžování – první plánovaná akce 2022.

Mezinárodních policejních sportovních soutěží se v roce 2022 již neúčastnily reprezentace Ruska a Běloruska, jejichž národní policejní sportovní organizace byly vyloučeny z USPE.

 

Reprezentační policejní výběry ČR se v roce 2022 zúčastnily:

– kvalifikace na PME ve volejbalu mužů –  23. – 25. 5. –  Německo.

Podařilo se nám postoupit do finálového turnaje, které proběhne v roce 2023 v Itálii.

– PME ve fotbalu žen – 13. – 20.7. – Trondheim – Norsko

– PME v tenisu – 31.7. – 7.8. – Munster – Německo

– PME v cyklistice – 8. – 12.9. – Dánsko

– PME v maratonu – 7. – 10.10. – Nizozemsko.

Všichni nominovaní policejní sportovní reprezentanti ČR důstojně reprezentovali,

umísťovali se často v popředí startovního pole, ale tentokrát bohužel bez zisku medailí.

– tradiční reciproční mezistátní čtyřutkání českých a slovenských policistů ve 4 sportech – volejbal mužů i žen, tenis, praktická střelba mužů a fotbal mužů – 5. – 7.9. – Slovensko. Celkové vítězství patřilo reprezentaci ČR.

– „Mezinárodní policejní turnaj“ v ledním hokeji, který jsme uspořádali ve dnech 25.4. – 1.5. za účasti 6 zemí – Německo, Rakousko, Maďarsko, Francie, Slovensko a Česká republika. Turnaj se odehrál na stadionu HC Slavia Praha. V těžké konkurenci zvítězil český policejní hokejový výběr.

Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve Stanovách UNITOP ČR. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.

Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejňovány  na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz