SOUTĚŽNÍ ŘÁD RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ

13.2.2013
 

V návaznosti na nařízení Ministerstva vnitra č. 47/2002 k realizaci tělovýchovných potřeb a zájmů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra a organizací, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele ve znění pozdějších předpisů a č. 63/2003 o provádění služební tělesné přípravy, střelecké přípravy, taktické přípravy a přípravy k použití donucovacích prostředků příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů se stanoví:Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Soutěžní řád upravuje systém a organizaci postupových resortních sportovních soutěží (dále jen „soutěže“) policejní sportovní reprezentace, základní zásady pro nominaci jednotlivců a družstev na policejní mistrovství České republiky a pro účast policejní sportovní reprezentace na mezinárodních sportovních akcích.
(2) Pro potřeby tohoto pokynu se soutěží rozumí: samostatně organizované výkonnostní srovnávání schopností a dovedností účastníků soutěže, kterou za podmínek vymezených soutěžními řády a pravidly organizují, řídí a na regulérnost dohlížejí pověření odborně kvalifikovaní pracovníci nebo rozhodčí. Soutěžemi se doplňují výcvikové a další tělovýchovné aktivity v rámci resortu Ministerstva vnitra.


ČÁST PRVNÍ
Domácí soutěže

Čl. 2
Systém soutěží, účast na soutěžích

(1) Postupové soutěže:
a) Základní kola – jsou soutěže, které se realizují na úrovni nižších organizačních součástí (např. jednotlivých útvarů, ředitelství okresů, střední policejní školy apod.). Výsledky základních kol jsou podkladem pro nominaci na postupové přebory. Podle podmínek, možností a zájmu jednotlivých organizačních součástí je možné pořádat libovolný počet základních kol.
b) Postupové přebory – jsou soutěže, na základě jejichž výsledků se provádí nominace na policejní mistrovství České republiky (dále jen „policejní mistrovství“). Nestanoví-li pořadatel přeboru jinak, není účast v postupových přeborech podmíněna účastí v základních kolech.
c) Policejní mistrovství České republiky (dále jen „policejní mistrovství“) – jsou nejvyšší soutěže reprezentačních výběrů jednotlivců nebo družstev nominovaných na základě výsledků v postupových přeborech nebo na základě dlouhodobých výsledků ve služební přípravě. Stanoví-li tak pořadatel, nemusí být v některých druzích sportu účast na policejním mistrovství podmíněna účastí v postupových přeborech.
(2) Ostatní soutěže – jsou soutěže pořádané na území České republiky bez zahraniční účasti, organizované útvary Policie České republiky, Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“), policejními sportovními kluby (dále jen „SKP/PSK“) apod. Tyto soutěže se řídí vlastními soutěžními řády.
(3) Mezinárodní soutěže jsou vyspecifikovány v čl. 10 tohoto pokynu.
(4) Soutěží uvedených v odst. (1) a (3) se mohou účastnit pouze příslušníci Policie České republiky (dále jen „policisté“), zaměstnanci Policie České republiky, zaměstnanci Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra a organizací, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele (dále jen „zaměstnanci“). Nestanoví-li pořadatel jinak, jsou soutěže uvedené v odst. (2) otevřené.


Čl. 3
Organizace postupových soutěží

(1) Organizace základních kol je plně v kompetencích jejich pořadatelů.
(2) Pro organizaci postupových přeborů, zejména ve sportovních hrách, mohou být organizační celky Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra a organizací, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „P ČR“) rozděleny do dvanácti skupin:
1. organizační články Policejního prezidia ČR
2. organizační celky Ministerstva vnitra, policejní školy a školská zařízení
3. P ČR správa hlavního města Prahy
4. P ČR správa Středočeského kraje
5. P ČR správa Východočeského kraje
6. P ČR správa Jihočeského kraje
7. P ČR správa Západočeského kraje
8. P ČR správa Severočeského kraje
9. P ČR správa Jihomoravského kraje
10. P ČR správa Severomoravského kraje
11. P ČR služba cizinecké a pohraniční policie
12. P ČR útvary s celorepublikovou působností (bez P ČR služby cizinecké
a pohraniční policie)
a) P ČR útvar zvláštních činností SKPV
b) P ČR útvar speciálních činností SKPV
c) P ČR útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
d) P ČR útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
e) P ČR útvar nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV
f) P ČR národní protidrogová centrála SKPV
g) P ČR útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
h) P ČR útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby
i) P ČR letecká služba
j) P ČR útvar rychlého nasazení
k) P ČR kriminalistický ústav Praha
l) P ČR úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
(3) Organizace policejních mistrovství se řídí zvláštním předpisem a pokyny ke konkrétním soutěžím, vydávanými odborem sportu Ministerstva vnitra (dále jen „odbor sportu“) a skupinou vzdělávání, služební přípravy a sportu Policejního prezidia ČR (dále jen „skupina vzdělávání“).
(4) Účast na policejních mistrovstvích se řídí níže uvedenými zásadami. Příslušná zásada, uvedená v bodě a), nebo b), bude vždy stanovena v pokynu ředitele odboru sportu, jímž se stanoví rozpis konkrétní soutěže. Policejního mistrovství se účastní jednotlivci nebo družstva:
a) která se kvalifikovala z postupových přeborů pořádaných ve skupinách uvedených v odst. (2)
b) podle kvót, které stanoví pro útvary P ČR skupina vzdělávání a pro organizační celky Ministerstva vnitra, policejní školy a školská zařízení odbor sportu,
c) vybraných a pokynem ředitele odboru sportu předem stanovených policejních mistrovství se může přímo účastnit družstvo technického pořadatele.
(5) Jednotlivci a družstva reprezentují na policejním mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně zařazeni. Příslušnost k útvaru se uvádí ve startovní i ve výsledkové listině.
(6) Policisté a zaměstnanci zařazení v záloze pro studující nebo vyslání k dennímu studiu základní odborné přípravy startují po dobu studia za příslušnou policejní školu (střední policejní škola Ministerstva vnitra, Policejní akademie České republiky, školské zařízení – dále jen „školy“).
(7) Policisté a zaměstnanci jednotlivých útvarů se mohou v případě zájmu a potřeby, pokud není pokynem vydávaným k realizaci soutěže stanoveno jinak, sdružovat a vytvářet společná družstva. Společné družstvo nominované na postupový přebor nebo policejní mistrovství musí tvořit minimálně polovina policistů a zaměstnanců útvaru, za který bylo družstvo k soutěži nominováno.
(8) Společné družstvo lze vytvořit a přihlásit na postupový přebor nebo policejní mistrovství pouze po vzájemné dohodě a schválení příslušných služebních funkcionářů s personální pravomocí.
Čl. 4
Základní podmínky pro účast v soutěžích

(1) Každý policista i zaměstnanec startující v postupových přeborech a mistrovst-vích, je povinen se prokázat lékařským potvrzením ke sportovní činnosti ne starším 12 měsíců a služebním průkazem policisty resp. zaměstnance.
(2) Není-li rozpisem soutěže stanoveno jinak, používají se při střeleckých soutěžích a soutěžích s vloženou střelbou výhradně služební zbraně.
(3) Při prezentaci na střelecké soutěži nebo soutěži s vloženou střelbou, kde je v rozpisu vydaném pořadatelem povoleno použít i jiné než služební zbraně, musí každý policista a zaměstnanec při použití takovéto zbraně předložit platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
(4) Pořadatel základních kol nebo postupových přeborů může podle povahy a potřeb konkrétní soutěže, kterou organizuje, podmínky pro účast v soutěži doplnit, případné doplňky musí uvést v propozicích k dané soutěži.
(5) Pořadatel mistrovství může podle povahy a potřeb konkrétní soutěže, kterou organizuje, podmínky pro účast v soutěži doplnit po dohodě s odborem sportu.


Čl. 5
Druhy sportů a disciplín

(1) Výběr sportů a disciplín pro pořádání policejních mistrovství v příslušném kalendářním roce stanoví odbor sportu na základě podkladů dodaných skupinou vzdělávání.
(2) Obsah, pravidla a rozpisy jednotlivých policejních mistrovství budou každoročně vydávány formou samostatného pokynu ředitele odboru sportu.
(3) Obsah a rozpisy základních kol a postupových přeborů může jejich pořadatel přizpůsobit místním podmínkám.


Čl. 6
Termínové listiny

(1) Termínovou listinu policejních mistrovství a mezinárodních soutěží vydává odbor sportu na základě podkladů dodaných skupinou vzdělávání jako součást pokynu ředitele odboru sportu k pořádání soutěží v příslušném kalendářním roce.
(2) Termíny základních kol a postupových přeborů stanoví jejich pořadatelé tak, aby jejich konání bylo v souladu s pokynem k pořádání soutěží a aby na základě výsledků mohla být včas provedena nominace na vyšší soutěž.


Čl. 7
Nominační kritéria na postupové přebory a policejní mistrovství

(1) Nominaci na postupový přebor zpravidla provádí nominační komise jmenovaná pořadatelem základního kola.
(2) Nominaci na policejní mistrovství zpravidla provádí nominační komise jmenovaná pořadatelem postupového přeboru.


Čl. 8
Udělování titulů a cen

(1) Vítěz základního kola získává titul přeborník daného útvaru nebo školy.
(2) Vítězi postupového přeboru je udělen titul přeborník daného útvaru dle čl. 3 odst. (2).
(3) Vítězi policejního mistrovství je udělen titul mistr P ČR v příslušné soutěži.
(4) Titul přeborníka nebo mistra P ČR se uděluje:
a) v soutěžích jednotlivců při účasti minimálně pěti závodníků,
b) v soutěžích družstev (štafet) při účasti minimálně čtyř družstev (štafet).
(5) Udělování věcných darů a odměn je výhradně v kompetenci pořadatele nebo příslušného funkcionáře s personální pravomocí.
ČÁST DRUHÁ
Organizace a zabezpečení soutěží


Čl. 9
Zajištění průběhu soutěží

(1) K zajištění přípravy a realizace soutěží uvedených v čl. (2) odst. (1) pořadatel soutěže jmenuje:
a) ředitele soutěže,
b) technického ředitele soutěže
c) tajemníka soutěže,
d) hlavního rozhodčího
e) odvolávací komisi (dále jen „jury“)
f) nominační komisi.
Zejména u nižších soutěží lze funkce technického ředitele a tajemníka závodu spojit.
(2) Ředitel závodu – zodpovídá za zabezpečení soutěže.
(3) Technický ředitel – zodpovídá za přípravu a průběh soutěže, její regulérnost atp. Předsedá technickým poradám s vedoucími družstev, řídí losování, zodpovídá za včasnou informovanost vedoucích družstev o průběhu a případných změnách během soutěže.
(4) Tajemník soutěže – organizačně podléhá technickému řediteli závodu, řídí kancelář závodu, shromažďuje zprávy o průběhu závodu, přijímá protesty, zúčastní se jako zapisovatel na technických poradách s vedoucími družstev, účastní se losování, zasedání jury, zodpovídá za zpracování, vydání a distribuci výsledkových listin vedoucím družstev.
(5) Hlavní rozhodčí – organizačně podléhá technickému řediteli soutěže, řídí činnost sboru rozhodčích, dbá na dodržování pravidel na všech úsecích, na včasné zpracování a regulérnost výsledků (podpisem potvrzuje správnost a hodinu zveřejnění výsledků).
(6) Jury – je 3-5členná. Předsedou je hlavní rozhodčí, členové – ředitel závodu nebo jím pověřený činovník a vybraní vedoucí družstev nebo zástupci závodníků. Jury zasedá pouze v případě podání protestu proti regulérnosti soutěže. Jury je nezávislým orgánem a její rozhodnutí jsou konečná.
(7) Nominační komise – je 3-5členná a na základě pořadatelem předem stanovených kritérií provádí výběr jednotlivců nebo družstev na účast ve vyšší soutěži.
(8) Služební funkcionář útvaru, který vysílá své policisty a zaměstnance na soutěž, určí pracovníka odpovědného za vedení výpravy – vedoucího družstva.
(9) Vedoucí družstva – seznamuje účastníky se zněním soutěžního řádu, rozpisu a pravidel soutěže, účastní se technických porad, informuje závodníky o průběhu závodu, je oprávněn podávat protesty, zajišťuje plnění všech požadavků a pokynů pořadatele v průběhu soutěže, včetně kázně jemu podléhajících účastníků.


ČÁST TŘETÍ
Mezinárodní soutěže

Čl. 10

(1) Jako mezinárodní jsou označovány soutěže, na které je vysílána sportovní reprezentace P ČR jmenovaná odborem sportu.

(2) Soutěže uvedené v čl. 2 odst. 2, kterých se účastní pozvaní zahraniční partneři, jsou plně v kompetenci jejich pořadatele.
(3) Garantem pro mezinárodní soutěže pořádané Světovou policejní sportovní unií (dále jen „USIP“) nebo Evropskou policejní sportovní unií (dále jen „USPE“) je UNITOP ČR, který je řádným členem obou uvedených organizací.
(4) Reprezentanti P ČR vybraní odborem sportu na mezinárodní soutěže pořádané USIP nebo USPE jsou přihlašováni prostřednictvím UNITOP ČR.


Čl. 11
Výběr policejní sportovní reprezentace a zajištění mezinárodních soutěží

(1) Pro výběr policejní sportovní reprezentace do soutěží uvedených v čl. 10 odst. (1) jmenuje odbor sportu 3-5člennou nominační komisi, která se skládá zpravidla ze:
a) zástupce odboru sportu,
b) zástupce skupiny vzdělávání,
c) dvou odborníků (policistů, zaměstnanců) v konkrétním sportovním odvětví vybraných odborem sportu pro spolupráci,
d) zástupce UNITOP ČR.
(2) Nominační komise stanovuje nominační kritéria pro příslušnou soutěž a provádí návrh nominace. Nominační kritéria zpravidla jsou:
a) výsledky policejního mistrovství,
b) výsledky z dalších sportovních akcí vyhlášených odborem sportu jako nominační,
c) individuální výkonnost vyhodnocená nominační komisí.
(3) Pro zabezpečení policejní sportovní reprezentace a její přípravu před soutěží v konkrétním sportovním odvětví jmenuje odbor sportu realizační tým, který se zpravidla skládá ze:
a) zástupce odboru sportu,
b) zástupce skupiny vzdělávání,
c) zástupce UNITOP ČR.
V případě potřeby mohou být pro spolupráci v realizačním týmu přizváni z řad policistů nebo zaměstnanců odborníci v konkrétním sportovním odvětví.
(4) Konečnou nominaci policejní sportovní reprezentace na mezinárodní soutěže schvaluje ředitel odboru sportu Ministerstva vnitra.


Čl. 12
Ekonomické zabezpečení soutěží

(1) Ekonomické zabezpečení soutěží se řídí obecně platnými právními předpisy a interními akty řízení ve znění jejich pozdějších úprav, doplňků a novelizací2,3,4
(2) Materiální a ekonomické zabezpečení základních kol a postupových přeborů zajišťuje pořádající útvar, jako spolupořadatel se na ekonomickém zabezpečení podílí příslušný SKP/PSK.
(3) Materiální a ekonomické zabezpečení policejních mistrovství zajišťuje:
a) odbor sportu,
b) pořádající útvar,
c) UNITOP ČR,
d) určený SKP/PSK.

(4) Materiální a ekonomické zabezpečení mezinárodních soutěží zajišťuje:
a) odbor sportu,
b) UNITOP ČR.

(5) Materiální a ekonomické zabezpečení soutěží uvedených v čl. 2 odst. (2) zajišťuje pořadatel.


Čl. 13
Závěrečná ustanovení

(1) Ustanovení Soutěžního řádu jsou závazná pro všechny pořadatele postupových soutěží. Změny ustanovení Soutěžního řádu přísluší výhradně odboru sportu a lze je provádět na základě písemných připomínek po skončení kalendářního roku.
(2) Výklad jednotlivých ustanovení soutěžního řádu během soutěží je výhradně v kompetenci pořadatelů.
(3) Tímto pokynem se ruší Pokyn ředitele odboru sportu Ministerstva vnitra č. 33/ 2004 – Soutěžní řád resortních sportovních soutěží.
(4) Pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Celý dokument ke stažení zde