Roční zpráva o činnosti UNITOP ČR za rok 2016

13.6.2017
 

Vážení členové sportovních klubů sdružených v UNITOP ČR, kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové,

předkládáme Vám zprávu o činnosti Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovního svazu policistů a hasičů, z.s. (dále jen „UNITOP ČR“) v roce 2016.

UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

 

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

 

Dne 10. listopadu 2015 byl UNITOP ČR zapsán do veřejného rejstříku zcela dle požadavků NOZ se změnou názvu (Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s.) a navíc také se změnou svého sídla (Papírenská 199/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6).

 

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „hasič”) a dalších členů UNITOP ČR, její organizace, řízení, propagace a další  související úkoly. Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a hasičů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky.

 

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Policie ČR, jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízíme také policistům a hasičům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

 

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a Policií ČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary Policie ČR.

 

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 42 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již i několik policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

 

SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity (často i včetně služebního výcviku) policistů, hasičů, zaměstnanců, ale i mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v OLYMP – CENTRUM SPORT MV (dále jen „Olymp“), např. v atletice, zápasu, vzpírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, biatlonu atd.

 

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.

 

UNITOP ČR v roce 2016 sdružoval 115 policejních sportovních klubů, v nichž bylo registrováno celkem 25 702 členů, z toho 11 056 policistů, hasičů a zaměstnanců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS“) a MV, což znamená přibližně setrvalý stav registrované členské základny, v porovnání s rokem 2015.

 

Výkonný výbor schválil v průběhu roku 2016 oficiální přijetí nových SKP do UNITOP ČR: SKP Libereckého kraje, z.s. a SSK Stříbro, z.s., které splnily všechny požadavky nutné k přijetí nového SKP do UNITOP ČR.

 

Svoji činnost a tím i členství v UNITOP ČR naopak ukončily: PSK UNION Praha, SKP Golfový klub policie Praha, PSK LETKA Praha a SKP SAKURA Hodonín.

 

Pro dlouhodobé neplnění si svých povinností vyplývajících ze stanov UNITOP ČR byly z UNITOP ČR vyloučeny: SKP Klatovy a SKP Liberec.

 

Jedná se o přirozený vývoj reagující především na změny v oblasti organizace sportu v souvislosti s účinností NOZ

.

V roce 2016 jednal Výkonný výbor na 11 zasedáních a pracoval dle plánu práce, který vycházel z hlavních úkolů UNITOP ČR pro rok 2016 a z usnesení XXV. valné hromady UNITOP ČR.

 

V průběhu roku byly plněny úkoly uložené poslední XXV. valnou hromadou:

 

Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu MV. UNITOP ČR obdržel v roce 2016 neinvestiční dotaci v celkové výši 12 100 000,- Kč, a to na realizaci Veřejně prospěšného programu v oblasti tělesné a střelecké přípravy policistů a hasičů, jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV nebo Policie ČR, HZS, zaměstnanců organizačních složek státu, rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených MV k plnění úkolů v oboru jeho působnosti (dále jen „VPP“).

 

Rozhodnutím MV obdržel UNITOP ČR nejdříve dotaci ve výši 10 100 000,- Kč a Dodatkem k tomuto Rozhodnutí byla tato částka navýšena o 2 mil. Kč na celkových 12 100 000,- Kč, což nám umožnilo udržet životaschopnost projektu, dostát již nasmlouvaným závazkům (především na poli mezinárodního styku, kde je např. pořadatelství PME řešeno několik let dopředu) a posílit podíl čerpání dotace na realizaci projektu v regionech. Jednotlivým SKP bylo rozděleno 8 498 000,- Kč, což je 70,23 % z celkové dotace, centrální výdaje včetně nákladů mezinárodního policejního sportovního styku činily 3 602 000,- Kč (29,77 %).

 

Z MV předloženého vyúčtování pak vyplynulo, že celkové náklady projektu v roce 2016 činily 26 941 486,- Kč.  Dotace ve výši 12 100 000,- Kč (tj. 44,91 % celkových nákladů) byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 14 841 486,- Kč (tj. 55,09 % celkových nákladů).

 

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, hasičů a zaměstnanců (cílové skupiny VPP). Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného VPP.

 

Na realizaci VPP se v roce 2016 spolupodílelo 115 SKP, z nich 92 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“).

V regionální působnosti spolupracujících SKP byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity cílových skupin – policistů, hasičů, zaměstnanců, v SKP přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. Ve své kompetenci organizovaly SKP také místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací Výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli policejních mistrovství ČR, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR. Těmto aktivním SKP – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování nás všech.

 

V roce 2016 bylo také zabezpečeno profinancování formou dvou státních dotací, včetně jejich vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) – „Organizace sportu“ ve výši 1 290 000,- Kč a „Údržba a provoz sportovních zařízení“ ve výši 677 700,- Kč.

 

Z dotace „Organizace sportu“ byla podporována sportovní, organizační a obsahová činnost naší organizace. Dotace byla také směrována k hrazení nákladů spojených s pořádáním nejvýznamnější mezinárodní akce 2016, a to PME ve fotbale žen, které se konalo v Praze ve dnech 20. – 27. června 2016. Turnaje se zúčastnilo osm reprezentačních družstev včetně reprezentačního výběru Policie ČR, který získal celkové čtvrté místo. Na tuto akci se nám podařilo také získat dotaci hlavního města Prahy ve výši 200 000,- Kč, která byla účelně využita a následně Praze vyúčtována.

 

Dotace „Údržba a provoz“ byla k tomuto účelu plně využita čtyřmi žádajícími kluby: SKP Kometa Brno z.s., SKP České Budějovice, z.s., SKP Rapid Plzeň z.s. a SKP Maják, z.s.

 

Veškeré finanční prostředky poskytnuté dotace byly použity výhradně k realizaci příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány.

 

Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy ze zahraničí v celkové výši 1 199 758,- Kč, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů – 1 250 000,- Kč a dary spolu s ostatními výnosy ve výši 73 735,- Kč s využitím rezervy UNITOP ČR ve výši 138 012,- Kč nám umožnily pokrýt veškeré náklady rozpočtově náročného roku 2016.

V roce 2016 jsme marketingově spolupracovali (zvláště při příležitosti pořádání PME ve fotbale žen) s firmami Zdravotní pojišťovna MV, Volkswagen užitkové vozy a.s., ČEZ a.s., PRE a.s., EVPU Defence s.r.o., Komcentra, Cisco, Pramacom, MTX, Pepsi, Gambrinus a Puma.

 

Již s dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV, která vedle již zmíněné marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.

 

Těmto partnerům – sponzorům patří náš veliký dík, neboť bez jejich přízně a pomoci by rok 2016 nebyl tak úspěšný.

 

K našim společným úkolům také patřilo připravit žádosti a projekty na státní dotace pro rok 2017. Podklady pro nárok na finanční prostředky na rok 2017 byly SKP zaslány, sekretariátem UNITOP ČR zpracovány a včas a předepsaným způsobem uplatněny u MV a MŠMT.

 

Sportovně technická komise Výkonného výboru UNITOP ČR spolupracovala s Olympem a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny podmínky pro policejní sport. Kořením činnosti jsou sportovní policejní soutěže.

 

V roce 2016 bylo realizováno 9 policejních mistrovství ČR, 18 mistrovství UNITOP ČR, 22 velkých cen UNITOP ČR a další desítky regionálních soutěží v nejrůznějších druzích sportu.

 

Na policejních mistrovstvích ČR svou výkonnost porovnávalo cca 1100 příslušníků Policie ČR. Mistrovství UNTOP ČR se zúčastnilo 1682 sportovců a další tisíce využily možnost startovat na velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

 

Mimo domácí soutěže UNITOP ČR zajišťoval přípravu a účast nejlepších policistů – reprezentantů na soutěžích pořádaných USIP a USPE, včetně účasti svých zástupců na oficiálních jednáních orgánů těchto mezinárodních organizací v roce 2016.

 

Před vrcholnými mezinárodními akcemi byla uspořádána závěrečná přípravná soustředění nominovaných sportovců.

 

UNITOP ČR byl, jak už jsme uvedli, ve spolupráci s Olympem a Policií ČR, hlavním pořadatelem finálového turnaje PME ve fotbale žen. Nad akcí převzal záštitu ministr vnitra a policejní prezident.

 

Organizace tohoto PME byla všemi zúčastněnými delegacemi i zástupci USPE vysoce hodnocena a pořadateli byla vyjádřena maximální spokojenost včetně oficiálního poděkování. Český reprezentační policejní tým v silné konkurenci obstál se ctí a vybojoval celkově čtvrté místo.

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce resortu MV za rok 2016 se uskutečnilo 4. října 2016 v hotelu TOP v Praze. V soutěži týmů bylo oceněno reprezentační družstvo volejbalistek, které na PME v ruské Kazani vybojovalo 3. místo. Nejúspěšnějším sportovcem – policistou byla vyhlášena dlouholetá kapitánka tohoto mužstva kpt. Ing. Martina Kubánková. Mimořádné ocenění za dlouholeté vynikající výsledky ve střeleckých soutěžích obdržel pplk. Ing. Zdeněk Němeček.

 

Policejní reprezentace ČR se dále zúčastnila PME v krosu (21. – 24. března 2016 v Coventry v Anglii), kde v soutěži týmů obsadila 6. místo z 16 družstev.

 

Úspěšná byla účast naší reprezentace na PME v zápase (21. – 24. října 2016 v Bratislavě), kde Vratislav Chotaš vybojoval stříbro a Bohumil Domkář bronz.

 

Všem reprezentantům děkujeme a těm úspěšným blahopřejeme!

 

Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve stanovách. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.

 

Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz.

Roční zpráva o činnosti UNITOP ČR za rok 2016