Roční zpráva o činnosti „Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. za rok 2021

29.6.2022
 

Vážení členové sportovních klubů policie sdružených v „Unii tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ (dále jen „UNITOP ČR“), kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové, předkládáme Vám zprávu o činnosti UNITOP ČR v roce 2021.

UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu Nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

Struktura, nejvyšší orgán, statutární orgán, účel spolku a způsob uplatňování společného zájmu jsou dány “Stanovami“ UNITOP ČR.

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), policistů veteránů, zaměstnanců Policie ČR (dále jen „PČR“) a Ministerstva vnitra (dále jen „MV“)  a dalších členů UNITOP ČR.

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, policistů veteránů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra a jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Policistům také nabízíme možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a PČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary PČR.

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 40 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již řadu policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

UNITOP ČR na konci roku 2021 sdružoval 104 policejních sportovních klubů,  2021

v nichž bylo registrováno celkem 25.124 členů, z toho 11.126 policistů, zaměstnanců PČR a MV a veteránů PČR, což v porovnání s rokem 2020 znamená poměrně setrvalý stav.

V roce 2021 byl přijatý do naší členské základy nový klub “Sportovní klub vzdělávacího zařízení Jihlava z.s.” (Sportovní klub VZ Jihlava z.s.) s členskou základnou 117 členů (z toho 82 příslušníků P ČR a 31 zaměstnanců P ČR a MV).

 
V průběhu roku 2021 byly plněny tyto hlavní úkoly:

Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu Ministerstva vnitra.

UNITOP ČR obdržel v roce 2021 neinvestiční dotaci v celkové výši 17.000.000,- Kč, a to na realizaci veřejně prospěšného programu (VPP) v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Na realizaci tohoto VPP se v roce 2021 spolupodílelo 104 Sportovních klubů policie (SKP) sdružených v UNITOP ČR. 83 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“).

Jednotlivým SKP bylo rozděleno 13.694.320,-Kč, což je 80,55% z celkové dotace, čímž byl výrazně posílen podíl dotace na realizaci projektu v regionech, tj. v jednotlivých SKP. Centrální výdaje pak byly 3.305.680,-Kč (19,45%).

Celkové náklady projektu v roce 2021 činily 26.673.386,- Kč.  Dotace ve výši 17.000.000,- Kč (tj. 63,73%) celkových nákladů byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 9.673.386,- Kč (tj. 36,27% celkových nákladů).

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, zaměstnanců a Veteránů PČR (cílové skupiny VPP).

Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného VPP.

V regionální působnosti spolupracujících klubů byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity příslušníků cílové skupiny v klubech přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. Rozsah projektu tedy nebyl omezen pouze na vlastní členskou základnu, ale nabídka platí pro všechny policisty, zaměstnance a veterány vydefinované v zadávací dokumentaci VPP.

I přes komplikace způsobené trvající pandemií Covid 19 organizovaly kluby také místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli celostátních Policejních mistrovství, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR..

Těmto aktivním klubům – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování.

V roce 2021 bylo také zabezpečeno profinancování formou státní dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu Národní sportovní agentury „Pohyb a zdraví“ ve výši 1.655.000,- Kč.

Z této dotace určené pro střešní sportovní organizace byla na centrální úrovni podporována sportovní, organizační a obsahová činnost UNITOP ČR, včetně pokrytí nezbytných mzdových nákladů.

Veškeré finanční prostředky poskytnutých dotací byly použity výhradně k realizaci příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány.

Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů ve výši 572.000,- Kč, s ostatními výnosy ve výši 49.148,- Kč a příjmy z členských příspěvků ve výši 821.660,- Kč nám pokryly náklady rozpočtově roku 2021 se ziskem 261.129,- Kč.

S dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV 211, která vedle marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží formou lázeňských pobytů, vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.

Tomuto věrnému partneru – sponzoru patří naše poděkování!

Výkonný výbor UNITOP ČR a jeho Sportovně technická komise spolupracovali s Olympem – centrem sportu MV a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny organizační, personální a materiální podmínky pro policejní sport.

 

Rok 2021 byl opět poznamenán a ovlivněn pandemií Covid 19 a příslušnými opatřeními vlády ČR. Zvláště konání naplánovaných soutěží bylo třeba operativně upravovat, termínově přesouvat a některé nakonec i zcela zrušit!

 

V roce 2021 tak bylo realizováno 6 Policejních mistrovství ČR, 16 mistrovství UNITOP ČR a 10 velkých cen UNITOP ČR – dle „Termínové listiny 2021“ a další desítky regionálních policejních sportovních soutěží v nejrůznějších druzích sportu, kde bylo možno nejlépe operativně reagovat na vývoj pandemie.

Na Policejních mistrovstvích ČR tak svou výkonnost porovnávalo cca 560 příslušníků Policie ČR.  Mistrovství UNTOP ČR se zúčastnilo cca 1800 sportovců a další tisíce využily možnost startovat na Velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

Pandemií nejvíce postižena byla oblast mezinárodního policejního sportovního styku!

UNITOP ČR sice zajišťoval dlouhodobou přípravu nejlepších policistů – reprezentantů na soutěže plánované Světovou policejní sportovní unií (USIP) a Evropskou policejní sportovní unií (USPE) v roce 2021 (včetně doplňování a zkvalitňování materiálně technického vybavení jednotlivých reprezentačních výběrů), avšak tyto akce byly většinou postupně rušeny, a to často na poslední chvíli.


Zrušeno bylo:

-Světové policejní hry – Kuvajt

– PME ve fotbalu žen – Trondheim – Norsko

– PME v tenisu – Munster – Německo,

– PME v cyklistice – Chambion – Švícarsko

– PME v plavání – Kazaň – Rusko

Útlum trval až do podzimu 2021, kdy byla přece jen uspořádána akce na evropské úrovni, a to v prvním listopadovém týdnu „Policejní mistrovství Evropy v krosu“ v dánském Aarhusu. V silné konkurenci 17 zemí policejní representanti ČR dosáhli na umístění ve středu závodního pole.

UNITOP ČR byl aktivní a k podpoře oživení mezinárodních sportovních styků policistů uspořádal ve dnech 22. – 25.9. 2021 tradiční víceutkání českých a slovenských policistů ve 4 sportech (volejbal mužů i žen, tenis, praktická střelba mužů i žen a fotbal mužů) tentokrát i za účasti policistů z Maďarska. V čtyřutkání se pak dařilo nejvíce domácím českým policistům, kteří všechny soutěže vyhráli.

UNITOP ČR z pověření vedení USPE také uspořádal ve dnech 6. – 10.10.2021 v Praze společné zasedání technické komise a výkonného výboru USPE. Všichni účastníci jednání velmi ocenili zajištění této akce, kdy po dlouhé pauze opětně došlo k osobním setkáním téměř všech funkcionářů USPE, což je mnohem příjemnější než videokonference. Akce se plně vydařila jak po stránce pracovní, tak i společenské.


Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve Stanovách UNITOP ČR. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.


Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejňovány  na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz