Roční zpráva o činnosti „Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ za rok 2020

21.6.2021
 

Vážení členové sportovních klubů policie sdružených v „Unii tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ (dále jen „UNITOP ČR“), kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové, předkládáme Vám zprávu o činnosti UNITOP ČR v roce 2020.

.
UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

.

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu Nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

.

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „hasič”) a dalších členů UNITOP ČR, její organizace, řízení, propagace a další  související úkoly. Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a hasičů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky.

.

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, policistů veteránů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Policie ČR (dále jen „PČR“), jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízíme také policistům a hasičům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

.

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a PČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary PČR.

.

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 42 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již řadu policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

.

SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity (často i včetně služebního výcviku) policistů, hasičů, zaměstnanců, ale i mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v OLYMP CENTRUM SPORT MV (dále jen „Olymp“), např. v atletice, zápasu, vzpírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, sjezdovém lyžování, biatlonu atd.

.

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.

.

UNITOP ČR na konci roku 2020 sdružoval 107 policejních sportovních klubů, v nichž bylo registrováno celkem 25.356 členů, z toho 11.168 policistů, zaměstnanců PČR a MV a veteránů PČR, což v porovnání s rokem 2019 znamená poměrně setrvalý stav.

.

V průběhu roku byly plněny tyto hlavní úkoly:

 

– Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu Ministerstva vnitra.

UNITOP ČR obdržel v roce 2020 neinvestiční dotaci v celkové výši 17.000.000,- Kč,  a to na realizaci veřejně prospěšného programu v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Na realizaci tohoto VPP se v roce 2020 spolupodílelo 107 Sportovních klubů policie (SKP) sdružených v UNITOP ČR. 86 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“).

Rozhodnutím MV obdržel UNITOP ČR dotaci ve výši 17.000.000,-Kč, což nám umožnilo udržet životaschopnost projektu, dostát již nasmlouvaným závazkům a posílit podíl čerpání dotace na realizaci projektu v regionech. Jednotlivým SKP bylo rozděleno 13.615.300,-Kč, což je 80,09% z celkové dotace, centrální výdaje činily 3.384.700,-Kč (19,91%).

Celkové náklady projektu v roce 2020 činily 25.745.549,- Kč.  Dotace ve výši 17.000.000,- Kč (tj. 66,03%) celkových nákladů byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 8.745.549,- Kč (tj. 33,97% celkových nákladů).

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, zaměstnanců a Veteránů PČR (cílové skupiny VPP).

Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného VPP.

V regionální působnosti spolupracujících klubů byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity příslušníků cílové skupiny v klubech přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. Rozsah projektu tedy nebyl omezen pouze na vlastní členskou základnu, ale nabídka platí pro všechny policisty, zaměstnance a veterány vydefinované v zadávací dokumentaci VPP.

Ve své kompetenci organizovaly kluby také místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli celostátních Policejních mistrovství, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR. Těchto soutěží se účastní především příslušníci cílové skupiny VPP v klubech přímo registrovaní, ale opět i neregistrovaní.

.

Těmto aktivním klubům – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování.

– V roce 2020 bylo také zabezpečeno profinancování formou státní dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu MŠMT „Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví“ ve výši 1.740.000,- Kč.

Z této dotace určené pro střešní sportovní organizace byla na centrální úrovni podporována sportovní, organizační a obsahová činnost UNITOP ČR, včetně pokrytí nezbytných mzdových nákladů.

Veškeré finanční prostředky poskytnutých dotací byly použity výhradně k realizaci              příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány.

Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů ve výši 250.000,- Kč, s ostatními výnosy ve výši 100.137,- Kč a příjmy z členských příspěvků ve výši 816.918,- Kč nám pokryly náklady rozpočtově náročného roku 2020 se ziskem 141.202,- Kč.

S dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV 211, která vedle (i v náročném roce 2020 trvající) marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží formou lázeňských pobytů, vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.

.

Tomuto věrnému partneru – sponzoru patří naše veliké poděkování !

Sportovně technická komise výkonného výboru UNITOP ČR spolupracovala s Olympem – centrem sportu MV a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny organizační, personální a materiální podmínky pro policejní sport.

.

Rok 2020 byl výrazně poznamenán a ovlivněn pandemií Covid-19 a příslušnými opatřeními vlády ČR. Zvláště konání naplánovaných soutěží bylo třeba operativně upravovat, termínově přesouvat a některé nakonec i zcela zrušit!

V roce 2020 tak byly realizovány pouze 2 Policejní mistrovství ČR, 11 mistrovství UNITOP ČR, 5 velkých cen UNITOP ČR – dle „Termínové listiny 2020“ a další desítky regionálních policejních sportovních soutěží v nejrůznějších druzích sportu, kde bylo možno nejlépe operativně reagovat na vývoj pandemie.

Na Policejních mistrovstvích ČR tak svou výkonnost porovnávalo cca 160 příslušníků Policie ČR.  Mistrovství UNTOP ČR se zúčastnilo cca 1850 sportovců a další stovky využily možnost startovat na Velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

.

Pandemií nejvíce postižena byla oblast mezinárodního policejního sportovního styku!

Unie sice zajišťovala dlouhodobou přípravu nejlepších policistů – reprezentantů na soutěže pořádané Světovou policejní sportovní unií (USIP) a Evropskou policejní sportovní unií (USPE) v roce 2020 (včetně doplňování a zkvalitňování materiálně technického vybavení jednotlivých reprezentačních výběrů), avšak tyto akce byly postupně rušeny, a to často na poslední chvíli.

Oficiální jednání orgánů těchto mezinárodních organizací pak probíhalo formou videokonferencí.

Zrušeno bylo:

– PME ve fotbalu žen – Norsko,

– PME v cyklistice – Švýcarsko,

– PME v přespolním běhu – Bělorusko,

– PME v zápasu – Makedonie

– Pořádání 23. ročníku recipročního přátelského utkání policejních reprezentačních výběrů ČR a Policejního sboru SR (praktická střelba, volejbal muži, ženy, tenis, fotbal) – Praha

– Pořádání „World police cup“ (WPC) v ledním hokeji – Liberec

Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve Stanovách UNITOP ČR. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.

Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz