Roční zpráva o činnosti „Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ za rok 2019

22.6.2020
 

Vážení členové sportovních klubů policie sdružených v „Unii tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ (dále jen „UNITOP ČR“), kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové,

předkládáme Vám zprávu o činnosti UNITOP ČR v roce 2019.

UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

 

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu Nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

 

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „hasič”) a dalších členů UNITOP ČR, její organizace, řízení, propagace a další  související úkoly. Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a hasičů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky.

 

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Policie ČR (dále jen „PČR“), jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízíme také policistům a hasičům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

 

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a PČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary PČR.

 

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 42 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již řadu policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

 

SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity (často i včetně služebního výcviku) policistů, hasičů, zaměstnanců, ale i mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v OLYMP CENTRUM SPORT MV (dále jen „Olymp“), např. v atletice, zápasu, vzpírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, sjezdovém lyžování, biatlonu atd.

 

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.

 

UNITOP ČR na konci roku 2019 sdružoval 110 policejních sportovních klubů, v nichž bylo registrováno celkem 25.906 členů, z toho 11.296 policistů, zaměstnanců PČR a MV a veteránů PČR, což v porovnání s rokem 2018 znamená poměrně setrvalý stav.

 

V průběhu roku byly plněny úkoly uložené XXVIII. valnou hromadou UNITOP ČR:

Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu Ministerstva vnitra.

UNITOP ČR obdržel v roce 2019 neinvestiční dotaci v celkové výši 17.000.000,- Kč, a to na realizaci veřejně prospěšného programu v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Na realizaci tohoto VPP se v roce 2019 spolupodílelo 110 Sportovních klubů policie (SKP) sdružených v UNITOP ČR. 88 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“).

Rozhodnutím MV obdržel UNITOP ČR dotaci ve výši 17.000.000,-Kč, což nám umožnilo udržet životaschopnost projektu, dostát již nasmlouvaným závazkům (především na poli mezinárodního styku,) a posílit podíl čerpání dotace na realizaci projektu v regionech. Jednotlivým SKP bylo rozděleno 11.740.000,- Kč, což je 69,06% z celkové dotace, centrální výdaje včetně nákladů mezinárodního policejního sportovního styku činily 5.260.000,-Kč (30,94%).

Z vyúčtování pak vyplývá, že celkové náklady projektu v roce 2019 činily
30.345.408,- Kč.
  Dotace ve výši 17.000.000,- Kč (tj. 56,02% celkových nákladů) byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 13.345.408,- Kč (tj. 43,98% celkových nákladů). 

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, zaměstnanců a Veteránů PČR (cílové skupiny VPP).

Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného VPP.

V regionální působnosti spolupracujících klubů byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity příslušníků cílové skupiny v klubech přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. Rozsah projektu tedy nebyl omezen pouze na vlastní členskou základnu, ale nabídka platí pro všechny policisty, zaměstnance a veterány vydefinované v zadávací dokumentaci VPP.

Ve své kompetenci organizovaly kluby také místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli celostátních Policejních mistrovství, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR. Těchto soutěží se účastní především příslušníci cílové skupiny VPP v klubech přímo registrovaní, ale opět i neregistrovaní.

Těmto aktivním klubům – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování.

V roce 2019 bylo také zabezpečeno profinancování formou státní dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu MŠMT „Organizace sportu 2019 – Pohyb a zdraví“ ve výši 1.741.500,- Kč.

Z této dotace určené pro střešní sportovní organizace byla na centrální úrovni podporována sportovní, organizační a obsahová činnost UNITOP ČR, včetně pokrytí nezbytných mzdových nákladů.

Veškeré finanční prostředky poskytnutých dotací byly použity výhradně k realizaci příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány.

Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy ze zahraničí v celkové výši 1.064.548,50 Kč, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů ve výši 604.000,- Kč, dary spolu s ostatními výnosy ve výši 150.700,28 Kč a příjmy z členských příspěvků ve výši 701.614,- Kč nám pokryly náklady rozpočtově náročného roku 2019 se ztrátou 50.966,- Kč.

V roce 2019 jsme marketingově spolupracovali (zvláště při příležitosti pořádání Policejního mistrovství Evropy) s těmito firmami – Zdravotní pojišťovna MV 211, ČEPS a.s., skupina ČEZ, APJ CZ s.r.o., Hotel Olšanka s.r.o., Hyundai a další.

Již s dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV, která vedle již zmíněné marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží formou lázeňských pobytů, vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.

Těmto partnerům – sponzorům patří poděkování, neboť bez jejich přízně a pomoci by rok 2019 nebyl tak úspěšný.

 

Sportovně technická komise výkonného výboru UNITOP ČR spolupracovala s Olympem – centrem sportu MV a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny organizační, personální a materiální podmínky pro policejní sport.

 

Kořením činnosti jsou sportovní policejní soutěže.

V roce 2019 bylo realizováno 11 Policejních mistrovství ČR, 24 mistrovství UNITOP ČR, 17 velkých cen UNITOP ČR a další desítky regionálních soutěží v nejrůznějších druzích sportu.

Na Policejních mistrovstvích ČR svou výkonnost porovnávalo cca 1200 příslušníků Policie ČR.  Mistrovství UNTOP ČR se zúčastnilo cca 2100 sportovců a další tisíce využily možnost startovat na Velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

 

Mimo domácí soutěže unie zajišťovala dlouhodobou přípravu i vlastní účast nejlepších policistů – reprezentantů na soutěžích pořádaných Světovou policejní sportovní unií (USIP) a Evropskou policejní sportovní unií (USPE), včetně účasti svých zástupců na oficiálních jednáních orgánů těchto mezinárodních organizací v roce 2019.

 

Před vrcholnými mezinárodními akcemi byla uspořádána závěrečná přípravná soustředění nominovaných sportovců.

 

Policejní sportovní reprezentace ČR se v roce 2019 zúčastnily:


 – Policejní mistrovství Evropy v judo –  9. – 13. 5. Györ/Maďarsko

Soutěže se zúčastnili policisté a policistky ze 16 zemí, nejlepším výsledkem českého týmu byl zisk bronzové medaile Pavly Pröllové v kategorii+78kg, dále  si česká výprava odvezla z Györu 3x 5.místo a 1x 7.místo.


 – Evropský pohár v terénním překážkovém běhu 10km/60 překážek  –

2. – 24. 5. Amsterdam/Holandsko

V premiéře náročné sportovní soutěže si vedli čeští reprezentanti velmi dobře. V klasifikaci jednotlivců mužů a žen 2. místo Pavel Hrdina a Kristýna Hůrková, v soutěži družstev 2. místo ženského týmu a 3. místo v kategorii mužů.


 – Policejní mistrovství Evropy ve sportovní střelbě – 17. – 21. 6. Suhl/Německo    

Čeští policisté se ze Suhlu vraceli se dvěma medailemi. Zkušený dlouholetý reprezentant Jindřich Skupa se ve střelbě velkorážnou pistolí stal mistrem Evropy a přidal 4. místo v soutěži s rychlopalnou pistolí. Bronzovou medaili vyhrál Ladislav Kraus ve střelbě vzduchovou pistolí. V dalších disciplínách přidali do celkové úspěšné bilance dvě pátá místa Lubomír Petera a Radovan Kluka. Soutěžili policisté a policistky z 19 zemí. Medailovým ziskem se policejní reprezentace ČR v soutěži národů umístila na 5. místě.


 – Trojutkání ženských týmů ve střelbě ze služební pistole GER – FRA – ČR              11. – 14. 9. Güstrow/Německo

Zvítězila šestice českých policistek: Veronika Tvrdoňová, Marta Svobodová, Jaroslava Hartmanová, Jaroslava Vrkoslavová, Nikola Rudinská a Zuzana Koutná.


 – Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenise – 19. – 23. 9. Bratislava/SR

V konkurenci 28 žen a 64 mužů z 16 zemí si vedli reprezentanti Policie ČR velice úspěšně se ziskem 1 zlaté, 2 stříbrných a dalších 2 bronzových medailí. Ve smíšené čtyřhře se stali Knybel s Matějíčkem mistry Evropy, když ve finále porazili další českou dvojici Čížek s Veselým, kteří získali stříbrné medaile. Další stříbrnou madaili vybojoval ženský tým v soutěži družstev a bronzové medaile si domů odvezli Kamil Knybel ze soutěže jednotlivců a Obrdlíková s Beranovou ze ženské čtyřhry.


 – III. Světové policejní hry  – 19. – 26. 9. Milano/Itálie

Soutěžilo se v praktické střelbě z pistole, v brokových disciplínách skeet a trap, v plavání, silničním běhu, v judo a jiu-jitsu a v cyklistice. Soutěží se zúčastnili policisté a policistky ze 33 zemí. V těžké konkurenci  reprezentanti Policie ČR vybojovali 12 medailí: 4 stříbrné medaile a to trojice Miroslav Zapletal,

Michal Říha a Pavel Svoboda v soutěži týmů v praktické střelbě, Jiřina Skořepová v jiu– jitsu v kategorii –70kg a čtveřice Lenka Rendlová, Kristina Bendová, Klára Baumruk, Lenka Trčová v plaveckých štafetách na 4x50m VZ a také na 4x50m PZ; na zisku 8 bronzových medailí se podíleli reprezentanti P ČR v jiu–jitsu Martin Křenek v kategorii +84kg, Jiří Závodný –94kg a Hana Kodešová +70 kg; dále Zbyněk Červenka a Milan Nevrtal ve střelbě skeet a v plaveckých soutěžích Lenka Rendlová v závodě 100m prsa, David Hudzietz na 100m VZ a ještě mužské štafety na 4x 50m VZ a také 4x 50m PZ.


Na základě pověření USPE byl UNITOP ČR, ve spolupráci s Olympem Centrem sportu MV a Policií ČR, hlavním pořadatelem Policejního mistrovství Evropy  ve volejbale žen. 

Akce, nad níž převzal záštitu pan ministr vnitra a policejní prezident proběhla v Praze ve dnech 7. – 14. 10. 2019.

Organizace mistrovství byla všemi zúčastněnými delegacemi vysoce hodnocena a pořadateli byla vyjádřena maximální spokojenost včetně oficiálního poděkování. Český reprezentační policejní tým v silné konkurenci obstál se ctí a vybojoval stříbrné medaile.

V rámci vyhlášení „Sportovec Ministerstva vnitra roku 2019“ v říjnu byli za své předvedené výkony vyhodnoceni jako nejlepší sportovci – policisté:

v kategorii jednotlivců:

Jindřich Skupa – Policejní mistrovství Evropy ve sportovní střelbě (září 2019, SRN)

            1. místo v disciplíně velkorážní pistole 30 + 30, 

            4. místo v disciplíně rychlopalba,

Lenka Rendlová – 3. světové policejní hry (září 2019, Itálie)

            3. místo v plavání v disciplíně 100 m prsa,

            2. místo jako členka štafety 4x 50 m VZ,

            2. místo jako členka štafety 4x 50 m PZ,

            další úspěchy: WPFG (srpen 2019, Čína) 1 zlatá, 2 bronzové, 2 stříbrné

            medaile,

v kategorii družstev:

družstvo mužů – Miroslav Zapletal, Michal Říha, Pavel Svoboda – 3. světové

policejní hry (září 2019, Itálie)

 2. místo v disciplíně praktická střelba.

 

Dne 25. listopadu 2019 přijal také pan policejní prezident 11 policistů – zástupců sportovců, kteří byli vysláni UNITOP ČR k účasti na evropských či světových sportovních soutěžích a kteří úspěšně při nich reprezentovali Policii ČR, potažmo Českou republiku.

 

Všem reprezentantům děkujeme a těm úspěšným blahopřejeme!

Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve Stanovách UNITOP ČR. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.

 

Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz.