Roční zpráva o činnosti „Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“ za rok 2018

21.6.2019
 

Vážení členové sportovních klubů policie sdružených v „Unii tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.“(dále jen „UNITOP ČR“),kolegové, sportovci, přátelé a příznivci policejního sportu, dámy a pánové, předkládáme Vám zprávu o činnosti UNITOP ČR v roce 2018.UNITOP ČR je od roku 1994 českým národním policejním sportovním svazem, pokračovatelem „československého“ UNITOP ČSFR, založeného v roce 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. To znamená, že do konce roku 2013 byl UNITOP ČR občanské sdružení – nestátní nezisková organizace.

 

UNITOP ČR je od roku 2014 ve smyslu nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) sportovním spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky – sportovními kluby policie (dále jen „SKP“) – za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávné jsou i všechny členské SKP.

 

Dne 10. listopadu 2015 byl UNITOP ČR zapsán do veřejného rejstříku zcela dle požadavků NOZ se změnou názvu – Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. se sídlem: Papírenská 199/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6. V roce 2018 došlo ke změně sídla UNITOP ČR – Mlýnská 60/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6. 

 

Účelem a hlavní činností UNITOP ČR je podpora výkonu sportovní činnosti zejména příslušníků Policie ČR (dále jen „policista“), příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „hasič”) a dalších členů UNITOP ČR, její organizace, řízení,propagace a další související úkoly. Hlavním posláním UNITOP ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a hasičů po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky.

 

Zaměřujeme se hlavně na volnočasovou masovou sportovní činnost policistů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Policie ČR (dále jen „PČR“), jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Nabízíme také policistům a hasičům možnost zdokonalovat si pro výkon služby potřebné dovednosti a návyky.

 

Aktivně spolupracujeme na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ s MV a PČR.  Na úrovni krajů a obvodů pak jednotlivé kluby spolupracují s příslušnými útvary PČR.

 

UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (dále jen „USPE“), sdružující 42 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci (dále jen „USIP“). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již řadu policejních mistrovství Evropy, respektive světa (dále jen „PME“, resp. „PMS“).

 

SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity (často i včetně služebního výcviku) policistů, hasičů, zaměstnanců, ale i mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány. Sportovní zařízení mnoha SKP jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v OLYMP CENTRUM SPORT MV (dále jen „Olymp“), např. v atletice, zápasu, vzpírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, sjezdovém lyžování, biatlonu atd.

 

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí.

 

 

UNITOP ČR na konci roku 2018 sdružoval 110 policejních sportovních klubů, v nichž bylo registrováno celkem 26.233 členů, z toho 11.256 policistů, zaměstnanců PČR a MV a veteránů PČR, což v porovnání s rokem 2017 znamená úbytek dvou klubů, ale nárůst fyzické členské základny.

Výkonný výbor schválil v listopadu 2018 oficiální přijetí nového člena UNITOP ČR: SKP Rexík, z.s., který splnil všechny požadavky nutné k přijetí nového policejního sportovního klubu do Unie.

Svoji činnost a následně i členství v naší Unii naopak v roce 2018 ukončili  SKP TOP-POL Příbram, PSK Klatovy a SSKP Mělník.

Jedná se o přirozený vývoj naší Unie, reagující především na změny organizace spolkové činnosti v oblasti sportu v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku.

 

V průběhu roku byly plněny úkoly uložené XXVII. valnou hromadou UNITOP ČR:

 

Bylo zabezpečeno profinancování formou státní účelové dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu Ministerstva vnitra.

UNITOP ČR obdržel v roce 2018 neinvestiční dotaci v celkové výši 17.000.000,- Kč, a to na realizaci veřejně prospěšného programu v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Na realizaci tohoto VPP se v roce 2018 spolupodílelo 110 Sportovních klubů policie (SKP) sdružených v UNITOP ČR. 88 SKP za tímto účelem využilo dotaci (za podmínek stanovených v „Dohodě o součinnosti při realizaci VPP“). Rozhodnutím MV obdržel UNITOP ČR dotaci ve výši 17.000.000,-Kč, což nám umožnilo udržet životaschopnost projektu, dostát již nasmlouvaným závazkům (především na poli mezinárodního styku,) a posílit podíl čerpání dotace na realizaci projektu v regionech. Jednotlivým SKP bylo rozděleno 12.192.600,-Kč, což je 71,72% z celkové dotace, centrální výdaje včetně nákladů mezinárodního policejního sportovního styku činily 4.807.400,-Kč        (tj. 28,28%).

Z předloženého vyúčtování pak vyplývá, že celkové náklady projektu v roce 2018 činily 35.122.835,- Kč.  Dotace ve výši 17.000.000,- Kč (tj. 48,40% celkových nákladů) byla uplatněna a vyúčtována v plné výši. Dofinancování z vlastních zdrojů činilo 18.122.835,- Kč (tj. 51,60% celkových nákladů).

Vyúčtované finanční prostředky byly využity na vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových schopností, pro zdokonalování potřebných dovedností a návyků a pro regeneraci sil a aktivní odpočinek policistů, zaměstnanců a Veteránů PČR (cílové skupiny VPP).

Z dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a drobnou údržbou sportovních zařízení, jejich pronájem, nákup sportovních potřeb a materiálu, nákup služeb a nutné osobní náklady. Centrálně byl také zabezpečován finanční a odborný servis pro celorepublikový i mezinárodní rozměr realizovaného VPP.

V regionální působnosti spolupracujících klubů byla vytvářena především nabídka pro pravidelné sportovní aktivity příslušníků cílové skupiny v klubech přímo registrovaných, ale i neregistrovaných. Rozsah projektu tedy nebyl omezen pouze na vlastní členskou základnu, ale nabídka platí pro všechny policisty, zaměstnance a veterány vydefinované v zadávací dokumentaci VPP.

Ve své kompetenci organizovaly kluby také místní, regionální soutěže, případně i příslušná postupová kola k soutěžím celostátním a pod organizační patronací výkonného výboru UNITOP ČR byly některé vybrané kluby i spolupořadateli celostátních Policejních mistrovství, mistrovství UNITOP ČR a velkých cen UNITOP ČR. Těchto soutěží se účastní především příslušníci cílové skupiny VPP v klubech přímo registrovaní, ale opět i neregistrovaní.

Těmto aktivním klubům – pořadatelům soutěží patří uznání a poděkování nás všech.

 

V roce 2018 bylo také zabezpečeno profinancování formou státní dotace, včetně jejího vyúčtování podle stanovených pravidel v rámci programu MŠMT „Organizace sportu“ ve výši 1.935.000,- Kč.

Z této dotace určené pro střešní sportovní organizace byla na centrální úrovni podporována sportovní, organizační a obsahová činnost UNITOP ČR, včetně pokrytí nezbytných mzdových nákladů.

Veškeré finanční prostředky poskytnutých dotací byly použity výhradně k realizaci příslušného programu, byly řádně evidovány, účetně vedeny a vyúčtovány.

Již vyčíslené příjmy z dotací, příjmy ze zahraničí v celkové výši 2.078.152,80 Kč, příjmy z reklamních smluv od marketingových partnerů ve výši 1.261.320,- Kč, dary spolu s ostatními výnosy ve výši 424.073,57 Kč a příjmy z členských příspěvků ve výši 730.722,- Kč nám umožnily pokrýt veškeré náklady rozpočtově náročného roku 2018. Celkově jsme v roce 2018 hospodařily s kladným výsledkem. Částka ve výši 615.837,70 Kč byla převedena do fondu rezerv UNITOP ČR.

 

V roce 2018 jsme marketingově spolupracovali (zvláště při příležitosti pořádání Policejního mistrovství Evropy) s těmito firmami – Zdravotní pojišťovna MV 211, Česká pošta s.p., ČEPS, a.s., skupina ČEZ, a.s., Tipsport.net a.s., FAČR, STES a.s., Platan, PEPSI, KOMCENTRA, KOUTNÝ, FOTBAL servis, ALEF  a další.

Již s dlouholetou tradicí probíhá spolupráce se Zdravotní pojišťovnou MV, která vedle již zmíněné marketingové spolupráce podporuje v rámci programu zdravotní prevence policejní sportovní reprezentace a systém celostátních policejních sportovních soutěží formou lázeňských pobytů, vitamínovými prostředky a iontovými nápoji.

Těmto partnerům – sponzorům patří náš veliký dík, neboť bez jejich přízně a pomoci by rok 2018 nebyl tak úspěšný.

 

K našim společným úkolům také patřilo připravit žádosti a projekty na státní dotace pro rok 2019.

Podklady pro nárok na finanční prostředky na rok 2019 byly sportovními kluby policie zaslány, sekretariátem UNITOP ČR zpracovány a včas a předepsaným způsobem uplatněny u MV.

Sportovně technická komise výkonného výboru UNITOP ČR spolupracovala s Olympem – centrem sportu MV a Policejním prezidiem ČR, aby byly vytvořeny organizační, personální a materiální podmínky pro policejní sport.

 

Kořením činnosti jsou sportovní policejní soutěže.

V roce 2018 bylo realizováno 10 Policejních mistrovství ČR, 17 mistrovství UNITOP ČR, 21 velkých cen UNITOP ČR a další desítky regionálních soutěží v nejrůznějších druzích sportu.

Na Policejních mistrovstvích ČR svou výkonnost porovnávalo cca 1150 příslušníků Policie ČR.  Mistrovství UNTOP ČR se zúčastnilo cca 1900 sportovců a další tisíce využily možnost startovat na Velkých cenách UNITOP ČR či v dalších regionálních soutěžích.

 

Mimo domácí soutěže unie zajišťovala dlouhodobou přípravu i vlastní účast nejlepších policistů – reprezentantů na soutěžích pořádaných Světovou policejní sportovní unií (USIP) a Evropskou policejní sportovní unií (USPE), včetně účasti svých zástupců na oficiálních jednáních orgánů těchto mezinárodních organizací v roce 2018.

 

Před vrcholnými mezinárodními akcemi byla uspořádána závěrečná přípravná soustředění nominovaných sportovců.

 

Policejní sportovní reprezentace ČR se v roce 2018 zúčastnily:

 

A. Policejní mistrovství Evropy v triatlonu – 24. – 27.5. v Almere – Holandsko.

V početném závodním poli 85 startujících mužů bylo nejlepším individuálním výsledkem sice až 30. místo, ale v soutěži týmů jsme obsadily pěkné 6. místo.

B. Policejní mistrovství Evropy v cyklistice – 6. – 10. 9. v Herentals – Belgie.

Nejlepším individuálním výsledkem bylo 13. místo v časovce. Jan Viktora mezi 82 startujícími. V soutěži družstev mužů startovalo 14 týmů, český tým obsadil 7. místo.

C. Policejní mistrovství Evropy v maratónu – 26. – 29.10. v Dublinu – Irsko.

Pěkného výsledku v soutěži jednotlivců dosáhl Petr Minařík, když se umístil na

10. místě mezi 134 startujícími. V soutěži 19-ti týmů se české družstvo umístilo  na

7. místě.

D. Policejní mistrovství světa ve střelbě ze služební zbraně – 12 .– 20.11. v Číně.

Soutěže se zúčastnili policisté a policistky ze 73 zemí. V těžké konkurenci se čeští účastníci neztratili, naopak dosáhli výrazného úspěchu v soutěži mužských týmů: Radim Maděránek s Miroslavem Zapletalem vyhráli stříbrné medaile a v soutěži jednotlivců obsadili 6. a 7. místo. V individuální soutěži žen si ještě lépe vedla Klára Kalendová, která se umístila na 5. místě.

 

Na základě pověření USPE byl UNITOP ČR, ve spolupráci s Olympem Centrem sportu MV a Policií ČR, hlavním pořadatelem Policejního mistrovství Evropy ve fotbale mužů.

Akce nad níž převzal záštitu pan ministr vnitra a policejní prezident proběhla v Praze ve dnech 25. 6. – 2. 7. 2018.

Organizace mistrovství byla všemi zúčastněnými delegacemi vysoce hodnocena a pořadateli byla vyjádřena maximální spokojenost včetně oficiálního poděkování. Český reprezentační policejní tým v silné konkurenci obstál se ctí a vybojoval stříbrné medaile.

UNITOP ČR se také na žádost výkonného výboru USPE ujal organizování 

38. kongresu USPE, když původní pořadatel Rusko, na poslední chvíli pořadatelství zrušil. 

Kongres proběhl 2. – 4. 11. 2018 v Liberci. Kongresového jednání se zúčastnilo 80 delegátů ze 25 evropských zemí. Všichni účastníci ocenili výborné organizační zajištění i operativní schopnost UNITOP ČR. Na kongresu byl zvolen český zástupce Dr. Josef Haupt do funkce viceprezidenta USPE.

 

Vyhlášení nejlepšího sportovce resortu MV za rok 2018 se uskutečnilo 4. října 2018 v reprezentačních prostorách České národní banky v Praze.

Nejlepším sportovním družstvem roku 2018 je tým policejní fotbalové reprezentace, která vybojovala stříbrnou medaili na 17. policejním mistrovství Evropy ve fotbale mužů 2018 v Praze. Účast ve finále a zisk stříbra na evropském šampionátu je největším úspěchem v historii policejního fotbalu v ČR.

Nejlepšími policejními sportovci byli vyhlášeni Miroslav Zapletal a Klára Kalendová, kteří reprezentovali Policii ČR na 2. světových policejních hrách v Abu Dhabi ještě na konci roku 2017. Miroslav Zapletal zde vybojoval titul mistra světa ve střelbě v kategorii jednotlivců. Ke zlaté medaili přidal ještě stříbrnou, kterou získal s kolegy v soutěži družstev.

Klára Kalendová soutěžila v Abu Dhabi ve dvou disciplínách – ve střelbě a v jiu-jitsu. V jiu-jitsu se ve váhové kategorii do 70 kg poměrně lehce probojovala až do finále, kde podlehla favoritce celého turnaje Holanďance Leenové. Ve střelbě se umístila v soutěži družstev na čtvrtém místě, což je ve světové konkurenci rovněž velký úspěch.

 

Všem reprezentantům děkujeme a těm úspěšným blahopřejeme!

 

Závěrem nezbývá než připomenout, že celková koncepce práce UNITOP ČR je jasně zakotvena ve Stanovách UNITOP ČR. Naší snahou bude dále činnost rozvíjet a zkvalitňovat.

 

Veškeré další podrobné informace k činnosti UNITOP ČR jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na našich internetových stránkách www.policie-sport.cz.